Garantie

1. Omdat onze producten voldoen aan de hoogste eisen ten aanzien van materiaalkeuze, de verwerking daarvan en de functionele betrouwbaarheid, geven wij op een groot deel van onze producten een langere garantie dan wettelijk is voorgeschreven. Bovendien garandeert Sphinx dat haar producten voldoen aan alle wettelijke voorvoorschriften t.a.v. de betreffende productgroep.

 

2. De garantietermijn gaat in op de eerste dag van oplevering van het werk. Voor het doen gelden van een aanspraak op garantie moet de rekening, waaruit de aankoopdatum moet blijken, overlegd worden. De garantietermijn wordt door een reparatie of onderdelenlevering in de garantietijd noch vernieuwd noch verlengd.

 

3. Van garantie is uitgesloten:

a. De normale slijtage van materialen of onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn.

b. Kleur- en tintverschillen in die gevallen waarin materialen (producten) gecombineerd zijn met andere materialen (producten) en met materialen (producten) van een ander fabricaat dan van Sphinx. Voorts kan op de garantie geen beroep worden gedaan indien door of vanwege opdrachtgever respectievelijk door enige derde in zijn opdracht een reparatie aan het materiaal verricht is, dan wel daaraan in technische zin iets gewijzigd is, zonder toestemming van Sphinx vooraf.

c. Een schade, gebrek of storing welke te wijten is aan een van buiten komende oorzaak of onjuist gebruik door de opdrachtgever dan wel diens ondergeschikten en/of de eindgebruiker. Als oorzaak van buitenaf wordt mede verstaan de agressiviteit van water en de als gevolg daarvan opgetreden schade of storing.

d. Het artikel dient vóór montage gecontroleerd te worden op compleetheid en eventuele schade. Nadien het product is geïnstalleerd, zijn wij niet meer aansprakelijk voor enigerlei schade.

e. Montage- en demontagekosten vallen niet onder de garantie; de kosten die direct of indirect voortvloeien uit montage of demontage vallen eveneens niet onder de garantie.

 

4. De garantie omvat de volgende punten: Indien de klachten gegrond zijn, behoudt Sphinx het recht een keuze te maken tussen het herstellen van de schade, het vervangen van het product of het vergoeden van de eventuele minderwaarde.

In die gevallen waarin de producten, welke vervangen dienen te worden niet meer in het leveringsprogramma zijn opgenomen, zal door Sphinx een alternatief worden aangeboden welke qua design het meest overeenkomt met het oorspronkelijke artikel.

 

Na het indienen van een klacht, hetgeen direct na constatering dient te geschieden, zal door Sphinx meteen na registratie een onderzoek worden ingesteld.

Voor gevolgschade is Sphinx nimmer aansprakelijk. Met gevolgschade wordt niet bedoeld het verrichten van werkzaamheden aan muren en/of vloeren en daarmee gelijk te stellen werkzaamheden, welke noodzakelijk zijn om tot herstel en/of vervanging van het gegarandeerde product te kunnen komen.

 

De garantie is uitsluitend van kracht indien producten van Sphinx volgens haar montage-instructies alsmede de wettelijke door waterleidingbedrijven en door keuringsinstanties voorgeschreven richtlijnen zijn geïnstalleerd.

 

5. Garantietermijnen Voor de in artikel 1 genoemde garantie gelden de navolgende termijnen:

 

Garantie  1 jaar  2 jaar 5 jaar 10 jaar 
Keramiek1        x
Spoelsystemen        x
Baden en douchebakken      x  
Douchewanden2      x  
Kranen       x  
Varicor® producten      x  
Closetzittingen3      x  
Badkamermeubels3 m.u.v. elektronica      x  
Spiegels3 m.u.v. elektronica      x  
Leda cabines2    x    
Elektronica    x    
Strippensets   x      

Op KeraTect® lagen geven wij 30 jaar garantie

1 voor merknaam Sphinx en Keramag Design, anders 5 jaar
2 Niet op strippen
3 Voor aankopen gedaan voor 9 maart 2015 is de garantietermijn voor deze producten 2 jaar.