Actievoorwaarden

Actievoorwaarden actie ‘aantal apparaten’ van Geberit / Sphinx

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘aantal apparaten’ Sphinx’. Hierna te noemen: ‘actie’, die wordt georganiseerd door Sphinx (onderdeel van Geberit B.V., Fultonbaan 15, 3439 NE Nieuwegein). Deze promotionele actie wordt op geen enkele manier gesponsord of beheerd door Facebook. Je verstrekt je gegevens aan Sphinx/Geberit en niet aan Facebook.

Algemeen
1. Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
2. De minimumleeftijd voor deelname aan de actie is 18 jaar.
3. Medewerkers van Geberit B.V. en ingeschakelde derden die betrokken zijn bij deze actie zijn uitgesloten van deelname.
4. Er wordt slechts 1 prijs per familie wonende op hetzelfde adres toegekend.
5. Deelname aan de actie is gratis. 

Hoe en wanneer kun je meedoen?
1. Deze actie loopt van 21 november 2017 t/m 3 december 2017
2. Je kunt deelnemen aan de actie door de Sphinx pagina te liken en je antwoord onder de actiepost te plaatsen.
3. Onder de deelnemers met de juiste antwoorden verloot Sphinx/Geberit 5 handdoekhaken uit de nieuwste badkamerserie Sphinx Acanto.
4. De winnaars worden via de Sphinx Facebook pagina bekend gemaakt in de week van 18 december 2017.
5. Hen wordt gevraagd via een Persoonlijk Bericht via Facebook hun adres door te geven.
6. De handdoekhaken worden dan binnen twee weken per post naar de winnaars verzonden.

Aanwijzen van de winnaars
1. Indien de winnaar niet binnen 1 maand na het bekendmaken op Facebook heeft gereageerd vervalt het recht op de prijs. In dat geval behoudt Sphinx/Geberit zich het recht om een nieuwe winnaar aan te wijzen.
2. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten.
3. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Prijzen
1. Er worden in totaal 5 prijzen weggegeven.
2. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking vervalt de prijs.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Je erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is.
2. Indien je voor deelname aan deze actie wordt gevraagd een bijdrage te leveren door iets in te sturen, te uploaden of in te spreken garandeer je dat deze inzending geen inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendom) rechten van derden en ook anderszins niet onrechtmatig is en vrijwaart Sphinx/Geberit voor aanspraken van derden ter zake.
3. Sphinx/Geberit is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot:
• de door haar uitgekeerde prijzen;
• het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen;
• het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.
4. Sphinx/Geberit heeft het recht reacties te verwijderen die in strijd zijn met algemene normen en waarden.

Auteursrechten en medewerking
1. Indien de deelnemers inzendingen insturen, uploaden of anderszins een bijdrage aan de actie dienen te leveren, worden deze eigendom van Sphinx/Geberit. Sphinx/Geberit behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht deze inzendingen/bijdragen in te korten, te wijzigen of te verwijderen, zonder dit vooraf te melden.
2. Je verleent hierbij Sphinx/Geberit het eeuwigdurende recht om jouw inzending/bijdrage, al dan niet in gewijzigde vorm, te gebruiken voor welk medium dan ook. Sphinx/Geberit is hierbij niet verplicht jouw naam te vermelden.
3. Indien je de winnaar van een prijs bent, geef je Sphinx/Geberit toestemming om jouw naam en/of beeldmateriaal te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze actie.

Rechten Sphinx/Geberit
1. Sphinx/Geberit behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de actie te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Sphinx/Geberit hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
2. Sphinx/Geberit behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de acties te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
3. Het is niet mogelijk voor Sphinx/Geberit om vooraf alle inzendingen/bijdragen te screenen. Indien een derde zich beroept op de onrechtmatigheid van jouw inzending, behoudt Sphinx/Geberit zich het recht voor om jouw naam en adres, indien zij ter beschikking heeft, aan deze derde door te geven.

Contact/Klachten
Als je vragen of klachten hebt over deze actievoorwaarden of deze actie, neem dan contact op met Sphinx via een Facebook privé-bericht. Na ontvangst van je vraag/klacht nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Diversen
1. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Op deze actie zijn onze gebruikersvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.
3. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Sphinx/Geberit worden aangepast.